Stel uw vraag aan PVO
Chat Button

Schoon, heel en Veilig: Samenwerken aan het Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is één van de speerpunten van het Platform Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland. Met deze bewezen methode wordt een samenwerking opgezet tussen ondernemers, gemeente, politie en andere stakeholders. Na analyse van het gebied stellen de partners doelen, maken ze afspraken en gaan ze aan de slag om het gebied veiliger te maken. 

Publiek-private samenwerking

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een schoolvoorbeeld van publiek-private samenwerking. Het keurmerk kan alleen worden behaald als diverse publieke en private stakeholders actief de samenwerking aangaan. Die samenwerking is bovendien niet vrijblijvend; binnen het KVO-traject geldt een inspanningsverplichting. De betrokken partijen kunnen elkaar dus aan de gemaakte afspraken houden. De afspraken tussen de diverse partners worden daarvoor vastgelegd in een convenant. 

Om tot het keurmerk te komen, moeten minimaal gemeente, ondernemers, politie en brandweer deelnemen. Er is binnen het KVO-traject echter ook ruimte om de betrokkenheid en inspanningen van andere relevante stakeholders vast te leggen. Op die manier krijgt iedereen de kans om zijn of haar rol te pakken. 

Integrale aanpak

Dit leidt tot een gezamenlijk aanpak van de veiligheidsvraagstukken waar een gebied mee kampt. Ondernemer Marcel van Rooij – die het KVO-traject doorliep op bedrijventerrein Haven Zeven – vertelt daarover: “Van een bedrijventerrein kun je geen bunker maken, maar je moet er wel alles aan doen om het veilig te maken en houden. Om deze veiligheid te borgen is een publiek-private aanpak een goed hulpmiddel. Ondernemers, gemeente, politie en parkmanagement hebben frequent overleg en besluiten samen hoe problemen worden aangepakt. Het accent ligt op preventie, waardoor je niet achter de feiten aanloopt.”

Bewezen methode

Het Keurmerk Veilig Ondernemen bestaat sinds 2005. Alleen al in 2021 hebben meer dan 80 gebieden hun (her)certificering behaald. Er zijn inmiddels dan ook genoeg cijfers om aan te tonen dat het Keurmerk Veilig Ondernemen werkt. Het veiligheidsgevoel van ondernemers, medewerkers en omwonenden stijgt, terwijl het aantal inbraken en vernielingen daalt. Dat is ook verzekeraars niet ontgaan. Zij melden een daling in het percentage schades tot wel vijftig procent. Als je bedrijventerrein KVO-gecertificeerd is, kun je daarom een flinke korting krijgen op je verzekeringen.

Verschillende KVO’s voor verschillende gebieden

De vraagstukken die in een winkelgebied spelen zijn vaak anders dan de vraagstukken die spelen op een bedrijventerrein of in het buitengebied. Elk gebied werkt volgens dezelfde methode en moet aan dezelfde eisen voldoen, maar er is ook voldoende ruimte voor maatwerk. Waar op een bedrijventerrein met veel transportbedrijven meer aandacht zal zijn voor crimineel misbruik van logistieke processen, zal in een druk winkelgebied meer aandacht zijn voor winkeldiefstal en het omgaan met ongewenst gedrag. Het keurmerk kan daardoor worden toegepast op uiteenlopende gebieden. Van de haven van Moerdijk tot de binnenstad van Terneuzen zorgt het KVO dat publieke en private partners samenwerken aan de veiligheid van hun gebied.

In de binnenstad van Terneuzen heeft men inmiddels de vierde ster behaald. Na het KVO-traject viermaal te hebben doorlopen is men nog steeds enthousiast over het Keurmerk Veilig Ondernemen en de bijbehorende methode. Foto: Gemeente Terneuzen

Méér dan criminaliteitsbestrijding

Het weren van criminaliteit is een belangrijk onderdeel van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Het KVO-traject zet echter breder in op de principes schoon, heel en veilig. Ook brandveiligheid, verkeersveiligheid en het tegengaan van andere vormen van overlast en verpaupering komen aan bod. Zo wordt beschadigd straatmeubilair gerepareerd, straatverlichting gemoderniseerd en vervuiling tegengegaan. Dat draagt bij aan de uitstraling en het vestigingsklimaat van een gebied. 

Door die brede insteek is het KVO van meerwaarde voor elk gebied, van koploper tot zorgenkindje. Als het onveilig is in een gebied, kan het KVO-traject de oorzaken blootleggen en voorziet het in een gezamenlijke aanpak van de problemen. Als het al goed gaat, legt het KVO-traject nieuwe kansen en risico’s bloot en versterkt het bestaande samenwerkingen. 

Laat je niet afschrikken

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is niet zo’n keurmerkje dat je zomaar even krijgt. De kwaliteit en betrouwbaarheid van het keurmerk worden zorgvuldig bewaakt. Laat je echter niet afschrikken door alle eisen en formaliteiten. Het KVO-traject wordt meestal succesvol doorlopen en partners zijn enthousiast over de uitkomsten. Naast de betrokkenheid van de partners is dat succes vaak te danken aan goede procesbegeleiding. Een goede procesbegeleider weet de partners op de juiste manier te ontzorgen.

Er zijn verschillende organisaties die deze begeleiding aanbieden. We adviseren om voor de begeleiding van een KVO-traject altijd te kiezen voor een betrouwbare partij met ruime ervaring. Zo garandeer je dat de begeleider over de juiste competenties beschikt en de partners voldoende worden ondersteund.

Ervaren procesbegeleiders

Ook het Platform Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland heeft de kennis en ervaring in huis om deze procesbegeleiding te bieden. Één van de mensen die dit namens het PVO doet is Bas Goddrie. De diverse KVO-trajecten die hij inmiddels heeft begeleid hebben zijn vertrouwen in het keurmerk en de methode gesterkt: “Het KVO is een uniek instrument om gezamenlijk met ondernemers en overheidspartijen aan tafel te komen. Ondernemers hebben écht inspraak in de maatregelen die genomen worden op het gebied van schoon, heel en veilig. Samenwerking zorgt ervoor dat iedere stakeholder zicht verantwoordelijk gaat voelen voor het gebied waar hij of zij werkzaam is. En dat werkt. Het KVO is niet van het eindeloos vergaderen, maar van snelle klappen en korte lijnen.”

Bas Goddrie begeleidde al diverse KVO-trajecten succesvol naar de eindstreep.

De weg naar certificering

Hieronder beschrijven we de stappen die nodig zijn om het Keurmerk Veilig Ondernemen te bemachtigen. Het traject verloopt volgens dit certificatieschema dat wordt beheerd door het CCV.

Eisen aan de samenwerking

Nog voordat aan het KVO-traject wordt begonnen, moeten de kaders van de samenwerking worden vastgesteld. Het Keurmerk Veilig Ondernemen wordt toegekend aan een specifiek gebied. De concrete afbakening van dit gebied moet dus worden vastgelegd. Daarna wordt vastgesteld wie de stakeholders zijn en door wie deze worden vertegenwoordigd. Het doel van de samenwerking wordt vastgelegd en op basis van de samenwerkingsafspraken wordt een convenant opgesteld. Zodra dit convenant door alle betrokken stakeholders wordt ondertekend is de samenwerking officieel. 

Veiligheidsanalyse

Voordat er een plan van aanpak kan worden opgesteld, moet er een veiligheidsanalyse worden uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar criminaliteitscijfers, maar ook naar andere zaken die de veiligheid van het gebied schaden. Hiervoor worden bestaande gegevens gebruikt, zoals die van politie en brandweer, maar er wordt ook nieuwe kennis gegenereerd. Dit doen de partners door samen een schouw van het gebied uit te voeren. Zo wordt de fysieke situatie in het gebied zorgvuldig in kaart gebracht. Daarnaast wordt middels een enquete informatie opgehaald bij de betrokken ondernemers. Ook tijdens deze stap blijkt hoe doorslaggevend die betrokkenheid is in het KVO-traject; om verder te kunnen met een plan van aanpak, moeten eerst voldoende ondernemers reageren op de enquete. 

Plan van aanpak

Op basis van deze veiligheidsanalyse wordt vervolgens een plan van aanpak opgesteld waar alle betrokken stakeholders zich op toeleggen. De verzamelde informatie wordt gebruikt om concrete, meetbare doelstellingen vast te leggen. Ook de beoogde maatregelen worden zorgvuldig vastgelegd. De gekozen maatregelen moeten aantoonbaar bijdragen aan de doelstellingen. Daarnaast moeten ze haalbaar en betaalbaar zijn. Per maatregel worden de werkwijze, taakverdeling en planning vastgelegd. Ook wordt vastgelegd hoe de voortgang wordt bewaakt. 

Toetsing en erkenning door Kiwa NCP

Als het KVO-traject succesvol wordt doorlopen, wordt het gebied gecertificeerd en ontvangt men het Keurmerk Veilig Ondernemen. Keuringsinstantie Kiwa NCP is verantwoordelijk voor de audit en toekenning van het keurmerk. Deze onafhankelijke organisatie is naast het KVO verantwoordelijk voor diverse andere keurmerken, bijvoorbeeld voor particuliere beveiligers, brandpreventie en inbraakbeveiliging. 

Geen momentopname

Eenmaal verkregen is het keurmerk drie jaar geldig. Voordat het keurmerk verloopt moeten de partners weer samen aan het werk voor hercertificering. Die werkwijze zorgt ervoor dat het Keurmerk Veilig Ondernemen meer is dan een momentopname. Als een bedrijventerrein, winkelgebied of buitengebied het keurmerk wil blijven voeren, moeten de partners samen blijven werken aan de gestelde doelen. Tijdens de hercertificering wordt in kaart gebracht hoe de veiligheidssituatie is veranderd. Enerzijds geeft dit zicht op de resultaten, alle stakeholders zien de vruchten van hun samenwerking. Anderzijds biedt dit te kans om te herijken, de dynamiek en veranderingen in een gebied kunnen ertoe leiden dat doelstellingen worden bijgeschaafd. 

Ga naar de inhoud