Hoofdstuk 2: Wat is de VZV-methode? (FAQ)

VZV staat voor Veilig Zakelijk Verhuren. In dit hoofdstuk leggen we uit wat de VZV-methode inhoudt en welke randvoorwaarden en beperkingen er gelden voor het gebruik. Na het lezen van dit hoofdstuk weet je wat de VZV-methode is en waar jij het voor in kunt zetten. Dit hoofdstuk geeft echter nog geen antwoord op alle praktische vragen. Na het doorlopen van de e-learning kun je in de gebruiksaanwijzing stap voor stap lezen hoe je de VZV-methode toepast. 

Hoe werkt de VZV-methode? 

In de screening stel je de identiteit van je huurder eenduidig vast en controleer je op een aantal bekende signalen en kwetsbaarheden. Met je smartphone scan je het legitimatiebewijs van de beoogde huurder. Je kunt dus alleen een huurovereenkomst aangaan met iemand die een geldig legitimatiebewijs overlegt. Daarnaast controleert de app de gegevens van het bedrijf van je huurder bij de Kamer van Koophandel. Zo weet je zeker dat de gegevens op het uittreksel van je huurder overeenkomen met de gegevens in de database.

Dit werkt enerzijds preventief; een malafide huurder zal niet snel kiezen voor een verhuurder die zijn of haar gegevens zo zorgvuldig controleert. Anderzijds zorgt het dat er in de eventuele nasleep van crimineel misbruik geen twijfel over is wie je verantwoordelijk moet houden.

Om te voorkomen dat criminelen misbruik maken van jouw pand, moeten we ook contractueel een aantal zaken regelen. De Veilig Zakelijk Verhuren-app genereert hiervoor automatisch een overeenkomst. Deze overeenkomst heet in vaktermen een addendum. Jij en je huurder ondertekenen de aanvullende overeenkomst, waarna deze onlosmakelijk deel uitmaakt van de huurovereenkomst.

In de overeenkomst wordt onder andere geregeld dat je jouw panden onaangekondigd mag inspecteren. Daarnaast zegt de huurder toe dat hij geen criminele activiteiten zal ontplooien in jouw pand en dat hij ook anderen daarvan zal weerhouden. Pleegt de huurder alsnog strafbare feiten in jouw pand, dan is hij jou een (stevige) boete verschuldigd. Daarnaast zorgen diverse bepalingen dat je alle mogelijke schade op de huurder kunt verhalen.

De app vult de belangrijkste gegevens automatisch in op de overeenkomst. Hiermee maken we het jou makkelijker, maar maken we het ook vrijwel onmogelijk om gebruik te maken van vervalste of gekopieerde documenten.

Jij bent als vastgoedondernemer in sterke mate verantwoordelijk voor wat er zich afspeelt in jouw panden. Je moet dus weten wat er achter de deur van jouw pand gebeurt. Dat bereik je alleen door het pand regelmatig te inspecteren, zonder dit vooraf aan te kondigen. Tijdens deze inspectie controleer je iedere ruimte in het pand. Daarnaast controleer je de meterkast en loop je een lijst met mogelijke signalen van crimineel misbruik na. In de VZV-methode doe je dit heel gemakkelijk met de app, die de inspectie begeleidt en van elke inspectie een rapport aanmaakt. 

Veelgestelde vragen

Als Platform Veilig Ondernemen zijn we er in de eerste plaats voor ondernemers. Verhuurders, makelaars en andere vastgoedondernemers staan in deze methode dan ook centraal. Vooral kleine en middelgrote vastgoedondernemers missen in de praktijk soms de slagkracht en expertise om hun wettelijke verantwoordelijkheden na te komen. Onze aanpak is daarom sterk gericht op het MKB. 

Dat neemt niet weg dat ook grotere bedrijven gebruik kunnen en mogen maken van de VZV- methode. Als je een grote speler bent, hopen we dat je inmiddels goed hebt nagedacht over deze problematiek en hebt gedaan wat je kunt om crimineel misbruik van jouw panden te ondervangen. Als je toch nog behoefte hebt aan meer ondersteuning, hopen we dat ook jij geholpen bent met de VZV-methode.

De VZV-methode kan alleen worden toegepast op bedrijfspanden. Voor woningen geldt een meer beperkend wettelijk kader dat het toepassen van de VZV-methode onmogelijk maakt. 

De VZV-methode kan niet worden gebruikt om te voldoen aan verplichtingen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft). Dit betekent dat je de methode niet kunt toepassen op panden waarvoor je een maandelijkse huur van €10.000 of hoger bent overeengekomen. 

De mate waarin de VZV-methode je beschermt tegen bestuursdwang – bijvoorbeeld een tijdelijke sluiting van je pand – zal per geval en per gemeente verschillen. Niet jouw gedrag, maar de openbare orde is namelijk doorslaggevend bij bestuurlijk ingrijpen. Later in de e-learning komen we in detail terug op de rol van de gemeente en de implicaties van de Damocles-wet. 

Als gebruiker van de VZV-methode ben je zelf verantwoordelijk voor zorgvuldig en wetmatig beheer van de gegevens die voortkomen uit het gebruik van de app. De VZV-app slaat slechts zeer beperkt data centraal op om het profiel van de gebruiker in stand te houden. Dit betreft de gegevens die de gebruiker invult bij het aanmaken van een account, alsmede de panddetails die de gebruiker invoert.

Overeenkomsten, screeningsrapporten en inspectierapporten worden niet centraal opgeslagen. Deze documenten worden opgeslagen op het apparaat (smartphone, tablet, etc.) van de gebruiker. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor een zorgvuldig en wetmatig beheer van deze gegevens en documenten.

Als onderdeel van de screening wordt de controle van het identiteitsdocument uitgevoerd door een derde partij, te weten VerifAI. Dit betreft een gespecialiseerd bedrijf voor wie het wetmatig verwerken en beheren van data onderdeel van de kerntaak is. Lees hier in detail hoe VerifAI omgaat met jouw gegevens.

Om gebruik te maken van de VZV-methode, is het belangrijk dat je de benodigde basiskennis hebt over crimineel misbruik van vastgoed. Deze e-learning biedt alle informatie op een gestructureerde en overzichtelijk manier aan. Om de VZV-methode te gebruiken, is het echter niet verplicht om de e- learning in zijn geheel te doorlopen. We moedigen het aan, maar willen geen onnodige drempel opwerpen om de VZV-methode toe te passen. Zodra je in staat bent om de controlevragen juist te beantwoorden, heb je laten zien dat je beschikt over de benodigde basiskennis. Voel je dus vrij om te laten zien dat je deze basiskennis op voorhand al in huis hebt. 

Gebruik van de VZV-methode en de bijbehorende app zijn in de basis gratis voor jou als vastgoedondernemer. Als ondernemer weet je echter ook dat gratis niet bestaat. De kosten die voortkomen uit het gebruik van de app worden betaald door het Platform Veilig Ondernemen (PVO) Brabant-Zeeland. 

Het PVO Brabant-Zeeland biedt deze dienst aan zonder winstoogmerk en streeft ernaar om de VZV-app en methode kosteloos beschikbaar te (blijven) stellen aan de eindgebruiker. Mocht het in de toekomst noodzakelijk blijken om kosten in rekening te brengen aan de gebruiker, zal dit altijd beperkt blijven tot een kostendekkende bijdrage.

Tijdens het samenstellen van de methode en het ontwikkelen van de app hebben we diverse waarborgen ingebouwd om fraude te voorkomen. Zoals met alles is het echter onmogelijk om deze methode volledig waterdicht te maken. We zetten daarom sterk in op het herleidbaar maken van fraude. Als je fraudeert met de methode, is de kans groot dat we je daarop betrappen. Op dat moment ben je medeplichtig aan eventuele strafbare feiten die je mogelijk hebt gemaakt door te frauderen met de VZV-methode. Vul gegevens dus zorgvuldig en waarheidsgetrouw in, zodat je in de nasleep van crimineel misbruik niet zelf in de problemen komt. 

Naar de inhoud springen